N-{4-[N'-(3-Methyl-benzoyl)-hydrazinocarbonyl]-phenyl}-propionamide

N-{4-[N'-(3-Methyl-benzoyl)-hydrazinocarbonyl]-phenyl}-propionamide