1-(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-1H-tetrazole

1-(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-1H-tetrazole