1-(2-Methoxy-phenyl)-3-(6-methyl-pyridin-2-yl)-urea

1-(2-Methoxy-phenyl)-3-(6-methyl-pyridin-2-yl)-urea