2-{[4-(diethylamino)phenyl]amino}naphthalene-1,4-dione

2-{[4-(diethylamino)phenyl]amino}naphthalene-1,4-dione