5-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine

5-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine