3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride

3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride