5-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

5-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one