2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide

2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide