N-(2-ethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2-ethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide