3-[5-(4-Nitro-benzylsulfanyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]-pyridine

3-[5-(4-Nitro-benzylsulfanyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]-pyridine