N-(2-ethoxyphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2-ethoxyphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide