((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)(2-MORPHOLIN-4-YLETHYL)AMINE

((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)(2-MORPHOLIN-4-YLETHYL)AMINE