N-(2,5-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2,5-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide