4-Methyl-1-(4-nitro-benzenesulfonyl)-piperidine

4-Methyl-1-(4-nitro-benzenesulfonyl)-piperidine