4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-5-(4-methoxy-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol

4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-5-(4-methoxy-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol