3,3'-((4-((4-Nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bispropiononitrile

3,3'-((4-((4-Nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bispropiononitrile