N-(2-methylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2-methylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide