2-(4-chloro-3-methylphenoxy)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]acetamide

2-(4-chloro-3-methylphenoxy)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]acetamide