4-fluoro-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide

4-fluoro-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide