2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-(2-methoxyphenyl)acetamide

2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-(2-methoxyphenyl)acetamide