ethyl 4-[(cyclohexylamino)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate

ethyl 4-[(cyclohexylamino)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate