3-Methoxy-4-tetrazol-1-yl-phenylamine

3-Methoxy-4-tetrazol-1-yl-phenylamine