2-acetyl-4-methylphenyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate

2-acetyl-4-methylphenyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate