2,5-dichloro-4,6-dimethyl-N-(2,4,6-trimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide

2,5-dichloro-4,6-dimethyl-N-(2,4,6-trimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide