N-(2-ethylphenyl)-2-methoxybenzamide

N-(2-ethylphenyl)-2-methoxybenzamide