1-(2-hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione

1-(2-hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione