(3Z)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethylidene]morpholin-2-one

(3Z)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethylidene]morpholin-2-one