ethyl 7-methyl-5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate

ethyl 7-methyl-5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate