3-[2-(4-Methoxy-phenyl)-ethylamino]-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone

3-[2-(4-Methoxy-phenyl)-ethylamino]-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone