N-(3,4-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl)-acetamide

N-(3,4-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl)-acetamide