2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxyisoindolin-1-one

2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxyisoindolin-1-one