3-(2-Pyridin-2-yl-ethyl)-phenylamine

3-(2-Pyridin-2-yl-ethyl)-phenylamine