1-Methylbenzo[c]phenanthrene

1-Methylbenzo[c]phenanthrene