2-Hydroxy-3-methylbenzophenone

2-Hydroxy-3-methylbenzophenone