3-(4-amino-2-methylphenyl)-2H-chromen-2-one

3-(4-amino-2-methylphenyl)-2H-chromen-2-one