2,3,6-trimethyl-5-phenylpyrimidin-4(3H)-one

2,3,6-trimethyl-5-phenylpyrimidin-4(3H)-one