ethyl 3-(3-chlorophenyl)-1,2-oxazole-5-carboxylate

ethyl 3-(3-chlorophenyl)-1,2-oxazole-5-carboxylate