1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-phenylpiperazine

1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-phenylpiperazine