Dimethyl 4,4'-sulfonyldibenzoate

Dimethyl 4,4'-sulfonyldibenzoate