1-(4-Bromo-benzenesulfonyl)-2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole

1-(4-Bromo-benzenesulfonyl)-2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole