Benzenesulfonamide, N-(4-amino-2-methoxyphenyl)-

Benzenesulfonamide, N-(4-amino-2-methoxyphenyl)-