1,2,4-Trichloro-5-(chloromethyl)benzene

1,2,4-Trichloro-5-(chloromethyl)benzene