1-(2-Methoxy-5-methyl-benzenesulfonyl)-4-methyl-1H-imidazole

1-(2-Methoxy-5-methyl-benzenesulfonyl)-4-methyl-1H-imidazole