1-(2,5-Dichloro-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole

1-(2,5-Dichloro-benzenesulfonyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole