2-chloro-6-fluoro-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide

2-chloro-6-fluoro-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide