(3,4-Dimethyl-phenyl)-(4-methoxy-benzyl)-amine

(3,4-Dimethyl-phenyl)-(4-methoxy-benzyl)-amine