2-Methyl-5-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-phenylamine

2-Methyl-5-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-phenylamine