1-hydroxy-N'-(3-methoxybenzoyl)-2-naphthohydrazide

1-hydroxy-N'-(3-methoxybenzoyl)-2-naphthohydrazide