4-(Dimethylamino)-b-nitrostyrene

4-(Dimethylamino)-b-nitrostyrene