1-(diphenylmethyl)-4-(methylsulfonyl)piperazine

1-(diphenylmethyl)-4-(methylsulfonyl)piperazine